TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA

18 Ocak 2024

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı
6502 sayılı Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen %58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” 20/12/2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BASIN BÜLTENİ
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para CezalarıOYeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.
6502 sayılı Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen %58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” 20/12/2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanmaktadır.
Buna göre, 6502 sayılı Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem başına, 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı, Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri:
Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 55.006.905 TL’ye yükseltilmiştir. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı işlem için 10.978 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Fiyat Etiketi ve Fiyat Listeleri:
Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar:
Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmişse 109.988 TL, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 2.200.258 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 1.100.129 TL, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 550.059 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 54.987 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Garanti Belgesi ve Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu: 
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesi ile yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ve garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Belge Alma Yükümlülüğünün İhlali
Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılar ile aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 1.100.122 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Ön Ödemeli Konut Sözleşmeleri:
Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 10.978 TL idari para cezası uygulanacaktır. Teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 247.278 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 1.100.129 TL; teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 5.500.667 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Devre Tatil Sözleşmeleri:
Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 12.363 TL idari para cezası uygulanacaktır. 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
Resmi Gazete için;
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231220-4.htm


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.